Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://salarysiowka.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Ewa Ryś – Rysiówka, ul. Dr. A. Oetkera 17a, 84-103 Łebcz

2. Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:
a. Realizacja umowy najmu lokalu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit b
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy).
b. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie
pobytu, zgodnie z RODO art 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).
c. Wywiązanie się z obowiązku podatkowego , zgodnie z RODO
art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze).

3. Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.

4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
a. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
b. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
d. Żądania ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, zgłoszenia skargi wobec przetwarzaniu oraz danych.

5. Odbiorcami danych osobowych są:
a. Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatków.
b. Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat
dokonywanych na konto.
c. Dostawca usług IT.
d. Biuro rachunkowe Administratora.
6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE